• انجام فعالیت‌های نظارتی بر طرح‌های اجتماع‌محور

  • با توجه به اهمیت موضوع کنترل و نظارت بر طرح‌های اشتغالزایی اجتماع محور، دبیرخانه کمیته تحقیق و توسعه پس از تهیه شاخص‌ها و چارچوب‌های نظارتی، اقدام به انجام فعالیت‌های ذیل نموده است:
  • انتخاب 11 ناظر برای استان‌های هدف
  • انجام نظارت‌های دوره‌ای(سه بار در سال) و تهیه گزارش از میزان کارایی و اثربخشی عوامل اجرایی و طرح‌های استقرار یافته و میزان انطباق آنها با دستورالعمل‌های مربوطه
  • تشکیل جلسه ارزیابی با حضور ناظر و مدیر منطقه‌ای
  • تشکیل کارگروه نظارت، بررسی و تحلیل گزارش‌های نظارتی با حضور مدیران معاونت اجتماع محور، مجریان، ناظرین و مشاوران کمیته تحقیق و توسعه
  • هم‌اندیشی برای بهبود فرایند اجرای طرح‌ها و رفع چالش‌های موجود