مستند گوهر کویر

انعکاس فعالیت های اشتغالزایی بنیاد برکت در شهرستان راور