• مدل سازی پیشرفت و آبادانی مناطق محروم و روستایی:

بدون تردید، هیچ فقری کاهش نمی‌یابد و هیچ محرومیتی زدوده نمی‌شود، مگر آنکه تلاش‌های صورت گرفته در قالب روش‌ها و مدل‌های علمی، نظام‌مند و تجربی انجام شود. از این رو، کمیته تحقیق و توسعه، یکی از وظایف خود را، مدل‌سازی پیشرفت و آبادانی مناطق محروم قرارداده و بر همین اساس، سعی کرده است با بررسی تجربیات ملی و بین ­المللی و مبانی علمی فقرزدایی و محرومیت زدایی، روش‌های روزآمد، کارا و اثربخش را برای پیشرفت و آبادانی مناطق محروم و روستایی کشور طراحی نماید.

ماحصل تلاش‌های کمیته تحقیق و توسعه در این حوزه، در دو بخش اجتماع محور و بنگاه محور تهیه و تدوین گردیده و اکثر آنها به صورت کتاب چاپ و در اختیار کنشگران طرح های اشتغالزایی و فرهیختگان جامعه قرار گرفته است.