مستند خیر و برکت

انعکاس فعالیت های اشتغالزایی بنیاد برکت در استان اصفهان