مستند برکت خودباوری

انعکاس فعالیت های اشتغالزایی بنیاد برکت در طرح ملی پرورش دام سنگین