مستند جلال آباد

انعکاس فعالیت های اشتغالزایی بنیاد برکت در احیای صنعت چینی سازی