مستند علم و برکت

انعکاس فعالیت های اشتغالزایی بنیاد برکت در همکاری با پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری