کتب منتشر شده کمیته تحقیق وتوسعه :

 • آیین نامه فقرزدایی وتوان افزایی بنیاد برکت (آفتاب) – چاپ1395
 • اطلس مناطق محروم کشور- چاپ 1396
 • نظامنامه ودستورالعمل انجام پروژه های مطالعاتی- چاپ1396
 • آیین نامه سرمایه‌گذاری مردمی و اشتغال نیروی انسانی (آسمان) – چاپ 1396
 • آیین نامه سرمایه‌گذاری حمایتی اشتغال برکت (سحاب) – چاپ 1398
 • آیین نامه آموزش کنشگران طرح‌های اشتغالزایی اجتماع محور- چاپ1398
 • ضوابط معماری مدارس بنیاد برکت – چاپ1398
 • مجموعه کتب مدل هادی تلاش اقتصادی برکت(مهتاب):
  • مهتاب 1: پرورش دام سبک – چاپ1397
  • مهتاب 2: نیروگاه خورشیدی خانگی – چاپ1397
  • مهتاب 3: زنبورداری – چاپ1397
  • مهتاب 4: فرش دستباف – چاپ1397
  • مهتاب 5: پرورش گاو – چاپ1397
  • مهتاب 6: پرورش مرغ تخمگذار- چاپ1398
  • مهتاب 7: پرورش بوقلمون – چاپ1398
  • مهتاب 8: پرورش ماهی در قفس – چاپ1398
  • مهتاب 9: پرورش شتر مرغ
  • مهتاب 10: فریلنسینگ(کسب وکار از راه دور)