کميته‌ی تحقيق و توسعه‌ی بنياد برکت با رسالت شناسایی و خلق فناوریهای نوين در حوزه‌ی فقرزدايی و محروميت‌زدايی و با هدف تسهيل

مسير دستيابی جوامع کم‌تر توسعه‌يافته به رشد پايدار، به طراحی نظامها، مدلها و روشهايی می‌پردازد که مجموعه‌‌ی آنها تحت نگاهی يکپارچه، محرک و زمينهساز توسعه‌ی پايدار است.

مستند حاضر با عنوان «آييننامه‌ی سرمايهگذاری مردمی و اشتغال نيروی انسانی» که به اختصار «آسمان» ناميده میشود از جمله طراحیهايی است که در مقياس شهرستان به تنظيم رابطه ميان متغيرهای اصلی اثرگذار بر امر فقرزدايی میپردازد و نويد بخش حرکت به سمت ارتقای سطح معيشت در دامنهای گسترده و در شکلی پايدار میباشد.

در اين مستند سعی شده است مجموعهای با دو ويژگی علمی و کاربردی تدوين گردد تا برای تمامی فعالان در حوزه‌ی فقرزدايی و محروميت‌زدایی مرجعی قابل استفاده باشد. از اين روی در ابتدا رويکردها و مبانی ناظر بر تدوين آييننامه و در ادامه‌ی متن آييننامه به مثابه نظامی پويا ارایه شده است. هم‌چنين به منظور تسهيل اجرای نظام مزبور، مجموعه‌ی فرمهای مورد نياز در بخش پيوست قرار داده شده است. از آنجا که بهرهگيری از اين کتاب به عنوان راهنمای عمل، يکی از کاربردهای اصلی آن به شمار میآيد؛ سعی شده است در بخش مبانی، ضمن بيان صريح مبانی فکری پشتيبان، تعاريف و مدلها، اصل اختصار رعايت گردد تا توازنی ميان بخش نظری و عملی، ايجاد شود. لازم به ذکر است اين مجموعه، حاصل انجام مطالعات گسترده‌ی نظری و تطبيقی، بررسی تجربيات بينالمللی و ملی هم‌چنين تحليل اجرای مفاهيم و روشهای عملياتی شده است که به منظور تسهيل در بهرهگيری، اهم مبانی، اصول و يافتهها، به صورت نظاممند و در قالب مدلی جامع  و قابل استقرار تدوين شده است.

  1. طرح آسمان (آیین‌نامه‌ی سرمایه‌گذاری مردمی و اشتغال نیروی انسانی)
  2. کتاب آسمان
  3. طرح آسمان

در اين مستند سعی شده است مجموعهای با دو ويژگی علمی و کاربردی تدوين گردد تا برای تمامی فعالان در حوزه‌ی فقرزدايی و محروميت‌زدایی مرجعی قابل استفاده باشد. از اين روی در ابتدا رويکردها و مبانی ناظر بر تدوين آييننامه و در ادامه‌ی متن آييننامه به مثابه نظامی پويا ارایه شده است. هم‌چنين به منظور تسهيل اجرای نظام مزبور، مجموعه‌ی فرمهای مورد نياز در بخش پيوست قرار داده شده است. از آنجا که بهرهگيری از اين کتاب به عنوان راهنمای عمل، يکی از کاربردهای اصلی آن به شمار میآيد؛ سعی شده است در بخش مبانی، ضمن بيان صريح مبانی فکری پشتيبان، تعاريف و مدلها، اصل اختصار رعايت گردد تا توازنی ميان بخش نظری و عملی، ايجاد شود. لازم به ذکر است اين مجموعه، حاصل انجام مطالعات گسترده‌ی نظری و تطبيقی، بررسی تجربيات بينالمللی و ملی هم‌چنين تحليل اجرای مفاهيم و روشهای عملياتی شده است که به منظور تسهيل در بهرهگيری، اهم مبانی، اصول و يافتهها، به صورت نظاممند و در قالب مدلی جامع  و قابل استقرار تدوين شده است.

تماس با ما

درباره‌ی ما

خانه

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به بنیاد برکتِ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) است

بنای تأسیس بنیاد برکت، دستور مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» خطاب به رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، بوده است که فرمودند: «در ذهنم حل مشکلات محرومین بوده است. مثلاً مشکلات هزار روستا را کاملاً حل کنید. چه‌قدر خوب است هزار نقطه آباد شود یا هزار مدرسه در کشور ساخته شود، این دستگاه را برای این کار آماده کنید». بنیاد برکت در راستای همین رهنمود، در 20 آذر ماه سال 1386 توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) تأسیس شد تا به عنوان مجموعه‌ای برای محرومیت‌زدایی، توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی و انجام امور عام‌المنفعه، فعالیت نماید. این نهاد با تفأل بر قرآن کریم، «برکت» نامیده شد تا از همان ابتدا پیام‌آور برکت و توسعه در مناطق محروم و کم‌تر توسعه‌یافته‌ی کشور باشد.
آدرس پستی: خیابان وزرا کوچه بیست و یکم پلاک ١١ طبقه ٥
کدپستی : 1513935113
تلفن‌های تماس: 88480019 (021) - 88728264 (021)