مستندمادری

کتاب آیین نامه سرمایه گذاري حمایتی اشتغال برکت که به اختصار از آن تحت عنوان طرح «سـحاب» یـاد می­شود، به عنوان حلقه تکمیـل کننـده چارچوب مفهومی