مقالات و پژوهش های مرتبط

تسهیلگری فرایند اجتماع محور در کاهش فقر

Dr Neshat_Boompazhouhan_Tashilgari_Faqr

تسهیلگری کشاورزی

کتاب مهارتهاي تسهيلگري در كشاورزي و منابع طبیعی-1394

آشنایی-با-تسهیلگری Facilitation 22 p

امکان سنجی طرح های اشتغالزایی اجتماع محور

گزارش -امکان سنجی- استان هرمزگان

مقاله

39213935416دانلود مقاله

بررسی عوامل موثر بر رشد کارآفرینی در تقویت جوامع روستایی در راستای توسعه پایدار

مقاله

افزایش رقابتپذیری بنگاه های کوچک و متوسط