گزارش های تحقیقاتی

وضعیت صندوق های پشتیبان و فرآیند تسهیلات طرح آسمان در راور و نهبندان
امکان سنجی طرح های اشتغالزایی اجتماع محور

گزارش -امکان سنجی- استان هرمزگان

حداقلی Hormoz 11.4.95(3) مطالعات طرح توسعه پایدار جزیره هرمز

پروژه های عمران وآبادانی بنبادبرکت وراهکارهای ارتقای آن

S45C-520050310321

گزارش کارگاه مشورتی

گزارش بررسی پروژه های عمرانی بنیاد برکت-پهنه جنوب

گزارش بررسی میزان موفقیت پروژه های عمرانی بنیاد برکت – شمال غرب و غرب