تسهیلگری فرایند اجتماع محور در کاهش فقر

Dr Neshat_Boompazhouhan_Tashilgari_Faqr

تسهیلگری کشاورزی

کتاب مهارتهاي تسهيلگري در كشاورزي و منابع طبیعی-1394

مقاله

افزایش رقابتپذیری بنگاه های کوچک و متوسط